Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne
1. ZHP Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1A 25-811 Kielce wprowadza do stosowania, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), [zwanej dalej: ,,UŚDE”] niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, [zwany dalej: ,,Regulaminem”].
2. Regulamin określa w szczególności:
a. rodzaj, zakres oraz warunki usługi świadczonej przez Usługodawcę;
b. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę, w szczególności umów sprzedaży zawieranych na odległość, tj. sprzedaży prowadzonej przez Piotr Stokowiec, a także zasady korzystania z internetowego Sceniczny.pl [zwanego dalej: ,,Sklepem”], znajdującego się pod adresem sceniczny.pl oraz prawa i obowiązki Klientów i Usługodawcy w zakresie zawieranych umów sprzedaży;
c. tryb postępowania reklamacyjnego;
d. politykę plików cookies;
e. warunki korzystania z Newsletter’a.
3. Usługodawca informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2 UŚDE, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, określone zostały w § 7 Regulaminu.
4. Zgodnie z UŚDE, Usługodawca podaje, że właścicielem Portalu jest SZHP Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1A 25-811. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie. Adres Portalu i dane kontaktowe to, adres internetowy: (https://rejestracja.wiatraczek.pl, e-mail: (web@rejestracja.wiatraczek.pl), telefon: +48 792 039 2115 70, adres korespondencyjny: ZHP Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1A 25-811
5. Korzystanie przez Klienta z Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Usługodawca ZHP Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1A 25-811
2. Klient – oznacza Przedsiębiorcę lub Konsumenta, który po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta, korzysta ze Portalu, za pośrednictwem sieci Internet w celu nabywania Towarów oferowanych przez Usługodawcę.
3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
4. Konsument – oznacza osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep – serwis zamówień internetowych, działający pod adresem (https://rejestracja.wiatraczek.pl), umożliwiający, posiadającym Konto i zalogowanym Klientom, składanie zamówień za pośrednictwem
strony internetowej, na Towary umieszczone przez Usługodawcę w tym systemie, w celu ich zakupu. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów.
6. Konto – oznacza indywidualne dla każdego Klienta miejsce w Sklepie, uruchomione na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie, umożliwiające Klientowi korzystanie ze Portalu.
7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, ustalane samodzielnie przez Klienta, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem, do zalogowania się do Konta Klienta w Sklepie oraz do składania Oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
8. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie. Hasło ustala Klient podczas pierwszego logowania do Portalu. Hasło zgodnie z wymogami formalnymi powinno składać się z minimum 6 znaków.
9. Rejestracja – oznacza dobrowolne podanie przez Klienta danych, w tym danych osobowych, polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Portalu w celu założenia Konta i korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu, oznaczająca również akceptację przez Klienta postanowień Regulaminu oraz zapoznanie się z aktami zawartymi w ,,Polityce Prywatności (RODO)”. Rejestracji Konta dokonuje samodzielnie Klient.
10. Usługa – usługa, polegająca na zapewnieniu przez Usługodawcę dostępu Klienta do informacji o oferowanych Towarach, z możliwością zawarcia z Klientem umowy sprzedaży, co następuje z chwilą złożenia zamówienia oraz dostawy zamówionych Towarów na adres podany przez Klienta.
11. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
12. Cena – rozumie się przez to jednostkową cenę brutto, za jaką sprzedawany jest Towar, wyrażoną w złotych polskich, zawierającą podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
13. Cena końcowa – łączna cena brutto, którą Klient zobowiązany jest zapłacić za zamówione i dostarczone mu Towary w ramach realizacji danego Zamówienia, nie uwzględniająca opłaty uzupełniającej.
14. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Usługodawcę Towaru określonego w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży.
15. Towar lub Towary – rzecz lub rzeczy ruchome, stanowiące własność Usługodawcy, które mogą stanowić lub stanowią przedmiot umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem, po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży.
16. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu i prawidłowego korzystania ze Portalu, wysyłane przez Sklep i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika.
17. Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
18. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
19. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Usługodawcą, drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, przedmiotem której jest Towar wskazany w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży. 20. Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), tj. umowa zawarta między Klientem, będącym Konsumentem a Usługodawcą, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie. 21. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży wysłana przez Klienta do Usługodawcy w celu zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem są Towary w niej wskazane wraz z ceną, za którą Klient chciałby nabyć Towary. 23. Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia – wysłana Klientowi, drogą mailową, informacja Usługodawcy, potwierdzająca złożenie przez Klienta Zamówienia. 24. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży – wysłane Klientowi, drogą mailową, oświadczenie woli Usługodawcy skutkujące zawarciem umowy sprzedaży Towaru w nim wymienionego, zamówionego wcześniej przez Klienta w Sklepie, informujące również o ostatecznym terminie oraz przedziale godzinowym dostarczenia Klientowi zakupionych Towarów. 25. Punkt odbioru Dostawy – miejsce, do którego Usługodawca dostarcza zamówiony przez Klienta Towar, wskazane przez Klienta lub jego pracowników, w tym przez osobę dokonującą Zamówienia, znajdujące się w obszarze realizacji Zamówień. 26. Obszar realizacji Zamówień – obszar obejmujący swoim zasięgiem Miasto Kielce, 27. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. § 3 SKLEP A. KORZYSTANIE ZE Portalu 1. Korzystanie ze Portalu jest dobrowolne i wymaga od Klienta posiadania konta poczty elektronicznej e-mail oraz dostępu do Internetu. 2. Każdy Klient, zamierzający korzystać ze Portalu, powinien przed przystąpieniem do użytkowania Portalu zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz aktów zawartych w ,,Polityce Prywatności (RODO)”, a także zobowiązany jest zaakceptować treść Regulaminu, zaznaczając odpowiednie pole. 3. Składanie Zamówień przez Klienta ze Portalu jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta. Zaniechanie przez Klienta założenia Konta powoduje, że możliwe jest wyłącznie korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu, w tym zapoznanie się z ofertą Usługodawcy. 4. Sklep jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet przez stronę internetową Portalu. 5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Portalu są następujące: a. połączenie z siecią Internet; b. Google Chrome w wersjach wyższych od 30, Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30, Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych, Opera w wersjach wyższych od 30, Safari w wersjach wyższych od 7; c. włączona obsługa Cookies i Java Script. 6. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Portalu oraz możliwości właściwego korzystanie z Usług oraz zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość tych Usług. 7. Klient, w ramach korzystania z Portalu może, na własną odpowiedzialność i ryzyko, udostępnić swoje Konto, Login oraz Hasło osobom trzecim, a w przypadku Klienta, będącego przedsiębiorcą – swoim pracownikom, współpracownikom oraz innym osobom. Klient, udostępniając swoje Konto, Login oraz Hasło, wyraża tym zgodę na złożenie u Usługodawcy, za pośrednictwem Portalu, Zamówienia na Towar lub Towary oferowane przez Usługodawcę i upoważnia osoby, wskazane w zdaniu pierwszym, do zawarcia, w imieniu i na rachunek Klienta, Umowy sprzedaży z Usługodawcą. Złożenie Zamówienia oraz odebranie zamówionego Towaru, dostarczonego przez Usługodawcę i potwierdzonego podpisem na Potwierdzeniu odbioru Dostawy lub fakturze lub dokumencie WZ, stanowi potwierdzenie, że Umowę sprzedaży zawarł Klient lub osoba przez niego upoważniona i uprawniona do działania w jego imieniu. 8. Każdy Klient ma prawo, w każdym czasie, zrezygnować z korzystania z Usługi. Kwestie rezygnacji ze świadczonej przez Usługodawcę Usługi oraz usunięcia Konta Klienta zostały uregulowane w § 3 lit. F Regulaminu. B. REJESTRACJA 1. W celu utworzenia Konta w Sklepie, Klient wypełnia formularz rejestracyjny, dostępny na stronie głównej Portalu. 2. Rejestracja w Sklepie jest dla wszystkich Klientów nieodpłatna i nie stanowi zobowiązania do korzystania z Usługi Usługodawcy oraz zawarcia Umowy sprzedaży. 3. Dokonanie rejestracji w Sklepie wymaga podania przez Klienta następujących danych: a. imię i nazwisko Klienta, b. adres e-mail oraz numer telefonu za pośrednictwem, których Usługodawca może się z nim skontaktować, c. adres dostawy Towarów. Klient, będący przedsiębiorcą, podaje ponadto: a. oznaczenie jego firmy ze wskazaniem formy organizacyjno-prawnej, b. siedzibę przedsiębiorcy lub adres prowadzenia działalności, adres lub adresy, pod którymi Klient prowadzi działalność gospodarczą, c. dane niezbędne do wystawienia Klientowi dokumentu księgowego (faktury VAT, rachunku), w tym nr NIP-u, jeśli Klient jest podatnikiem podatku VAT, 4. Po dokonaniu rejestracji przez Klienta, Usługodawca wysyła Klientowi, na adres mailowy podany w procesie rejestracji, wiadomość potwierdzającą pomyślne założenie Konta. 5. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła, z zastrzeżeniem § 3 lit. a pkt 7 Regulaminu. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zmienienia aktualnego Hasła. 6. Usługodawca stworzy i będzie wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Portalu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań. C. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Portalu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert. Usługodawca oświadcza, że nie wszystkie Towary ujęte w Sklepie mogą być dostępne u Usługodawcy. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient przesyła Usługodawcy, w ramach Portalu, swoje Zamówienie. 2. Klient może wysyłać Zamówienie w Sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Portalu. Klient będzie otrzymywał informacje związane z Zamówieniem na adresy mailowe podane w procesie rejestracji Konta lub telefonicznie. 3. Po zalogowaniu w Sklepie, Klient przygotowuje swoje Zamówienie, wybierając rodzaj Towaru, którym jest zainteresowany, określając jednocześnie jego ilość, a następnie przez naciśnięcie przycisku ”Do koszyka” dokonuje wyboru Towaru, który chce kupić i przenosi wybrany Towar do tzw. „KOSZYKA”. 4. Klikając ikonę “Koszyka” Klient zostaje przeniesiony na stronę koszyka, która zawiera listę i ilości produktów dodanych wcześniej do koszyka wraz z ich cenami, informacje o sposobie płatności, opcjonalnie pole dodania uwag do zamówienia (max. 250 znaków) oraz podsumowanie z Ceną końcową Towarów znajdujących się w Koszyku. 5. Wysłanie Zamówienia do Usługodawcy na sprzedaż Towaru znajdującego się w Koszyku następuje przez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”. 6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na stronie Portalu, pojawi się numer Zamówienia. W tym samym czasie na adres mailowy Klienta wysłana zostanie wiadomość e-mail, zatytułowana “Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia numer”, potwierdzająca rozpoczęcie procedury weryfikacji wysłanego Zamówienia w systemie magazynowym Usługodawcy. 7. Wiadomość e-mailowa z potwierdzeniem rozpoczęcia procedury weryfikacji zamówienia online, o której mowa w ust. 6, stanowi o złożeniu Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów w niej wskazanych. 8. Na podstawie złożonej Usługodawcy oferty, Usługodawca rozpoczyna weryfikację dostępności Towaru w niej wymienionego. Realizacja złożonego Zamówienia uzależniona jest od lokalizacji Punktu odbioru Dostawy w obrębie ustalonego przez Usługodawcę Obszaru realizacji Zamówienia, określonym szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu. D. CENY I METODY PŁATNOŚCI 1. W Sklepie prezentowane są Ceny Towarów, podawane są one w złotych polskich. 2. Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest Cena na dany Towar, wskazana w chwili wysłania przez Klienta Zamówienia, z zastrzeżeniem treści punktu 3 niniejszego paragrafu. 3. Dane o Cenach Towarów znajdujących się w Sklepie oraz ich dostępności w ramach tego Portalu, przeznaczone są wyłącznie dla celów związanych z zakupem. Klient nie może przekazywać osobom trzecim tych danych, jak również nie może ich wykorzystywać do innych celów, niż związane z zakupem od Usługodawcy. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Usługodawca może zablokować Klientowi dostęp do Portalu. 4. Klient dokonuje płatności za złożone Zamówienie wyłącznie w formie przedpłaty , w formie przelewu elektronicznego, za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl lub kartą przy odbiorze. 5. Usługodawca może odmówić realizacji zawartej Umowy sprzedaży w razie posiadania przez Klienta jakichkolwiek wymagalnych i nieuregulowanych płatności, za wcześniej nabyte Towary. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o powodach odmowy realizacji Umowy sprzedaży. E. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Dostarczenie przez Usługodawcę Towarów Klientowi ograniczone jest do Obszaru realizacji Zamówień, w rozumieniu § 2 pkt 26 Regulaminu. 2. Ostateczne potwierdzenie terminu oraz przedziału godzinowego (10:00 -18:00) dostarczenia Klientowi zakupionych Towarów następuje w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży, wysyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail, lub w Sklepie, przy składaniu Zamówienia. 3. Jeżeli Klient, dokonując Zamówienia, w tym samym dniu do godziny 20:00, sfinalizuje cały proces składania Zamówienia, włączając w to zapłatę należnej Usługodawcy Ceny końcowej, Usługodawca zapewnia Klientowi zrealizowanie złożonego Zamówienia w następnym dniu roboczym. 4. Dostarczenie Towarów odbywa się transportem własnym Usługodawcy Koszty dostawy zgodne z ustalonym przez Usługodawcę harmonogramem dostaw, pokrywa Usługodawca. 5. Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie po odebraniu Towaru, czy nie posiada on uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży zarówno co do jego rodzaju, jakości, jak i ilości. Uznaje się, że odbiór Towarów przez pracowników lub współpracowników Klienta, będącego przedsiębiorcą, jest odbiorem dokonanym przez Klienta. 6. Klient lub osoba odbierająca Towar w imieniu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować pracownikowi Usługodawcy odbiór Towaru. Potwierdzenie jest dokonywane, w przypadku Klienta, będącego przedsiębiorcą – na dokumencie sprzedaży (fakturze VAT) bądź dokumencie dostawy (WZ), a w przypadku Klienta, będącego konsumentem – na Potwierdzeniu odbioru Zamówienia, przez Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta, która potwierdza podpisem (imieniem i nazwiskiem lub parafką) odbiór dostawy. Przyjmuje się, że każda osoba, znajdująca się w Punkcie odbioru Dostawy, należącym do Klienta, będącego przedsiębiorcą lub przez niego prowadzonym, jest osobą upoważnioną do odbioru dostarczonego Towaru. 7. Usługodawca może zamieścić w Sklepie informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia. 8. W przypadku nieobecności Klienta bądź upoważnionych przez niego osób w Punkcie odbioru Dostawy, Usługodawca kontaktuje się telefonicznie z Klientem, ustalając nowy termin i przedział godzinowy Dostawy bądź decyduje o anulowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. 9. Klient, w sytuacji, o której mowa w punkcie 14 niniejszego paragrafu, ma prawo do jednokrotnej zmiany terminu Dostawy zamówionych Towarów, bez ponoszenia kosztów Dostawy. Kolejne, zgłaszane przez Klienta bądź upoważnione przez niego osoby zmiany terminu Dostawy stanowią dla Usługodawcy podstawę do anulowania złożonego Zamówienia. 10. W przypadku anulowania Zamówienia, Usługodawca, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamówionych Towarów, zwraca Klientowi otrzymaną Cenę końcową, jeżeli takowa została zapłacona przez Klienta. Zwrot następuje w formie tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Klienta. F. LIKWIDACJA KONTA KLIENTA 1. Likwidacja Konta Klienta może nastąpić w każdym czasie. 2. Likwidacji Konta Klienta dokonuje Usługodawca, któremu Klient zgłosił żądanie usunięcia Konta, wysłane na adres mailowy (sklep@zlotyklos.pl) albo w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności, szczegółowo określonej w punkcie 3 niniejszego paragrafu, w terminie 3 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał od Klienta żądanie usunięcia Konta lub od dnia zaistnienia okoliczności wspomnianych powyżej 3. Usługodawca ma prawo zablokować lub zlikwidować Konto Klienta w następujących sytuacjach: a. naruszenia przez Klienta Regulaminu, b. podejmowania działań, za pośrednictwem Portalu na szkodę innego Klienta lub na szkodę Usługodawcy, c. podania przez Klienta nieprawdziwych danych w procesie rejestracji konta w Sklepie; d. co najmniej 3-krotnego niewykonania bądź nienależytego wykonanie zobowiązań przez Klienta wynikających z zawartej Umowy lub umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Portalu uregulowanej w Regulaminie, w szczególności w postaci niezapłacenia za zakupione towary, e. działania na szkodę Usługodawcy, f. Klient nie korzystał ze swojego Konta przez okres przynajmniej 365 dni, g. Klient nie zaakceptował zmian w Regulaminie. 4. Decyzja odnośnie zablokowania lub zlikwidowania Konta Klienta zostanie podjęta przez Usługodawcę w zależności od stopnia szkodliwości działania Klienta. 5. Likwidacja Konta nie zwalnia Klienta z wywiązania się z zobowiązań względem Usługodawcy, jeżeli w dniu likwidacji Konta takie istnieją, w szczególności nie oznacza utraty ważności zobowiązań zaciągniętych przez Klienta wobec Usługodawcy i wywołuje skutek na przyszłość jedynie w takim zakresie, że Klient po likwidacji Konta nie może korzystać z Portalu. § 4 Reklamacje i odpowiedzialność A. REKLAMACJE DOSTARCZANYCH TOWARÓW 1. Klient, przed dokonaniem odbioru Towaru, ma obowiązek sprawdzenia jego stanu w obecności Usługodawcy. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu, Klient ma prawo złożyć reklamację. 3. Reklamacje dotyczące dostarczonego Towaru (zarówno co do jakości jak i ilości czy zgodności z zamówieniem) Klient obowiązany jest kierować na adres (sklep@zlotyklos.pl) lub tradycyjną drogą pocztową, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamówionych Towarów. 4. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane: a. oznaczenie Klienta (w tym jego imię i nazwisko, numer Klienta, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 5. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w pkt 3, w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. 6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Klienta składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Ewentualny zwrot pieniędzy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Klienta o rezultacie rozpatrzenia reklamacji. 7. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w pkt 4, nie podlegają rozpatrzeniu. B. INNE PRZYPADKI REKLAMACJI 1. Klient ma uprawnienie do złożenia reklamacji również w przypadku, gdy Usługodawca zdecyduje się zablokować lub usunąć Konto Klienta, ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w § 3 lit. f pkt 3. 2. Usługodawca zobowiązany jest o podjętej decyzji, powiadomić Klienta niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zablokowania lub usunięcia Konta. 3. Klient, po otrzymaniu informacji od Usługodawcy o zablokowaniu Konta lub o zamiarze jego usunięcia, może w terminie 7 dni, złożyć wyjaśnienia i jeśli okażą się one uzasadnione Usługodawca może Konto odblokować i/lub podjąć decyzję o jego nieusuwaniu. C. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY Usługodawca w ramach realizowanej Usługi nie odpowiada za: a. aktualność, dokładność, lub kompletność informacji, jakie zostały umieszczone w Sklepie, w oparciu o informacje czy materiały dostarczone przez podmioty trzecie (Partnerów Usługodawcy); b. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej), na których działania i zaniechania Usługodawca nie ma wpływu; c. niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta Loginu lub Hasła do Portalu lub wejście w ich posiadanie przez osobę trzecią; d. przerwy lub zakłócenia w działaniu Portalu, jeśli powodem ich wystąpienia jest: • planowana modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; o takich planach Usługodawca umieści, z odpowiednim wyprzedzeniem, informację w Sklepie, • siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy); e. szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za korzystanie przez niego z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem. § 5 Prawo odstąpienia od umowy 1. Klient będący Konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 10, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia przez Usługodawcę zamówionych Towarów w ramach Dostawy. 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, które stanowi do Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta, będącego Konsumentem, oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać wysłane tradycyjną drogą pocztową lub w formie mailowej na adres e-mail Usługodawcy (sklep@zlotyklos.pl). 4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi, będącemu Konsumentem, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Usługodawca zwraca Klientowi, będącemu Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówionych Towarów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę. 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu metod płatności, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu. 7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Klient, będący Konsumentem, jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, odesłać Towar lub Towary, co do których wykonał prawo odstąpienia, na adres Usługodawcy, podany w niniejszym Regulaminie. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 9. Klient, będący Konsumentem, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 10. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem, w odniesieniu do Umowy sprzedaży: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. mrożonki, warzywa, owoce, mięso, sery, nabiał); informacja o Towarze szybko psującym się znajduje się w opisie Towaru. § 6 Newsletter 1. Z Newsletter’a może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub po zalogowaniu się na swoje Konto, zapisze się do Newsletter’a na stronie Portalu (https://sklep.zlotyklos.pl). Zapisanie się do Newsletter’a wymaga wyrażenia dobrowolnej zgody. 2. Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach Usługodawcy lub jego Partnerów. Newsletter zawierać może zawierać zarówno informacje handlowe, jak i informacje stanowiące marketing bezpośredni. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji. 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Newsletter’a lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. § 7 Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Usługodawca. 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [zwanego dalej: ,,RODO”] oraz innych przepisów prawa regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych. Za dane osobowe uznaje się również dane IP komputera Klienta, za pośrednictwem którego Klient loguje się do Portalu. 3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z założeniem Konta Klienta i korzystaniem z Usługi dostępnej po zalogowaniu do Portalu będzie realizowane na podstawie: a. art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą); b. art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, korzystania przez Klienta ze Portalu, komunikacji z Klientem, realizacji przez Usługodawcę Usługi i Umowy, w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży sprecyzowanej w Regulaminie, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi rozliczeń z Klientem oraz w innych celach określonych w Regulaminie; c. art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w tym podatkowych, ciążących na Administratorze; d. art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w tym w szczególności ewentualnej windykacji pozasądowej niezapłaconych na rzecz Usługodawcy należności, dochodzenia roszczeń i obrony praw Usługodawcy wobec Klienta na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu wysyłania Klientowi informacji handlowej oraz w celu marketingu bezpośredniego na wskazany adres e-mail, o ile wyraził on na to zgodę, w tym także wysyłania mu Newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym każdą zgodę na powyższe można wyrazić w trakcie zakładania Konta lub w dowolnym późniejszym okresie. Każda zgoda może zostać w każdym momencie odwołana. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie taki sprzeciw, dane te w tym celu nie będą już przetwarzane. Działania marketingowe nie będą oparte na profilowaniu. 5. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie przez Klienta, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji w Sklepie uniemożliwia taką rejestrację i założenie przez Klienta Konta. 6. Dane osobowe podane w procesie rejestracji Konta będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres istnienia Konta Klienta, a także okres niezbędny do realizacji Usługi oraz Umowy. Dane niezbędne do zawarcia za pośrednictwem Portalu Umowy sprzedaży czy innej umowy z Usługodawcą oraz ich wykonania, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, wyegzekwowania ewentualnych niezapłaconych należności na rzecz Usługodawcy przez Klienta oraz przez okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia wszelkich zobowiązań wzajemnych Usługodawcy i Klienta oraz zobowiązań podatkowych z tytułu prowadzonej przez Usługodawcę działalności. Usługodawca będzie dokonywał co 6 miesięcy okresowego przeglądu posiadanych danych. 7. Klient ma prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w każdym przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. 8. Realizacja uprawnień Klienta, wynikających z ochrony jego danych osobowych, następuje w oparciu o przesłane Usługodawcy stosownego żądania, wysłanego drogą mailową na adres: (sklep@zlotyklos.pl), zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania. 9. Zablokowanie Konta lub usunięcie danych osobowych, na żądanie Klienta, jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę, co skutkować będzie likwidacją Konta Klienta i usunięciem danych oraz treści umieszczonych na jego Koncie. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość zatrzymania tych danych, jeśli jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów, w tym także do rozliczenia Umowy sprzedaży (do czasu jej rozliczenia) oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 UŚDE, a także tych których przetwarzanie dopuszczalne jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz umowy zawarte z Klientem. 10. Usługodawca zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 11. Usługodawca, za zgodą Klienta, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu badania Klientów pod kątem ich zachowań i preferencji (tzw. profilowanie), z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Sklepie lub za jego pośrednictwem, a także w celach statystycznych. Profilowanie odbywa się za pośrednictwem plików cookies. 12. Zapisywanie oraz przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta następuje za jego zgodą. 13. Usługodawca, korzystając z mechanizmu plików cookies, może dodatkowo zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP) Klienta. 14. W przypadku, kiedy Klient nie wyraża zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies, może w każdym momencie zmienić preferencje przeglądarki webowej, obsługującej na urządzeniu końcowym, Sklep. 15. Usługodawca informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies (niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji Klienta) może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić poprawne korzystanie ze Portalu. 16. Podane przez Klienta, w procesie rejestracji, dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w Regulaminie jedynie przez Usługodawcę lub przez podmioty upoważnione do tego, na podstawie obowiązujących przepisów, niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 17. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 18. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Regulaminu lub też na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych. 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących zarejestrowanych Klientów. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia osobom korzystającym ze Portalu lepszej obsługi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia. 20. Dostęp do danych osobowych Klienta posiadają Usługodawca, jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane ze Sklepem i jego obsługą (w szczególności informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system), przy czym w zakresie określonym przez Usługodawcę, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. § 8 Ochrona praw własności intelektualnej 1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem Usługi udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi. 2. Klient korzystający ze Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz osobistych, a także praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych umieszczonych w Sklepie należących do Usługodawcy lub innych podmiotów. 3. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów umieszczonych w Sklepie bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej. 4. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy. 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności winni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się i nie będzie się zwracać do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną zawiera Regulamin. § 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Portalu i zastępuje poprzednio obowiązujący Regulamin. 2. Regulamin oraz akty zawarte w ,,Polityce Prywatności (RODO)” mogą ulec zmianie. O treści zmian ww. aktów każdy Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian lub treści zmienionych aktów. 3. Poinformowanie o zmianie aktów, określonych w pkt 2, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 14 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionych aktów. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści aktów, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie aktu, przy czym brak informacji ze strony Klienta traktowany jest jako udzielenie tzw. milczącej zgody. Brak akceptacji zmian ze strony Klienta skutkuje likwidacją Konta, zgodnie z postanowieniami § 3 lit. f pkt 3 ppkt g Regulaminu. 4. Wszystkie przyjęte przez Usługodawcę Usługi do realizacji przed dniem zmiany aktów są realizowane na podstawie dotychczasowej wersji tych aktów. 5. Jeżeli jakakolwiek część zmienionego aktu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części zmienionego aktu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne. 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy RODO. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest właściwy rzeczowo Sąd w Kielcach.